اغلب شرکتهای بزرگ دنیا ازیک ایده ، یک اراده ، یک میز شروع گردیده است . لیکن در دنیای امروز تقریبا گرایشی از فعالیت اقتصادی را بدون رایانه و فناوری اطلاعات نمی توان متصور بود و وقتی فعالیت یک شرکت یا گروه به بلوغ خواهد رسید که توان تمامی متخصصین آن به هم پیوسته و در غالب بازویی توانمند هدف را در دسترس قرار دهد .

وقتی نیاز به تشکیل یک مرکز داده ، اتاق سرور ، دیتا سنتر در سازمان احساس  می  شود که مدیریت ، مجموعه را از حالت فرد محور به اطلاعات محور تبدیل نموده و مجموعه اطلاعات و تجارب از روز اول شروع فعالیت تاکنون را در سامانه یکتا طلب کند که  از هر جا و در هر زمان قابل دسترسش قرار گیرد و اینجاست که گروهها و شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات دست به کار می شوند .

مهم نیست کسب و کار شما در چه حد و اندازه ای باشد . طراحی و اجرای مرکز داده میتواند متناسب با نیاز شما و طبق استاندارد انجام گیرد.