اجرای پروژه دیتا سنتر ، اتاق سرور ، بخش فیزیکی استاندارد ISMS

اغلب شرکتهای بزرگ دنیا ازیک ایده ، یک اراده ، یک میز شروع گردیده است . لیکن در دنیای امروز تقریبا گرایشی از فعالیت اقتصادی را بدون رایانه و فناوری اطلاعات نمی توان متصور بود و وقتی فعالیت یک شرکت یا گروه به بلوغ خواهد رسید که توان تمامی متخصصین…